กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏ ก.ค.ศ ว่าการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 2561
Adobe Acrobat Document กฏ ก.ค.ศ ว่าการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.02 KB
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.66 KB
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.96 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB