คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การรับนักเรียน
Adobe Acrobat Document การรับนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 520.34 KB
การขอย้ายเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document การขอย้ายเข้าเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 561.34 KB
การขอย้ายออก
Adobe Acrobat Document การขอย้ายออก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 613.39 KB
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 517.39 KB
การขอลาออกของนักเรียน
Adobe Acrobat Document การขอลาออกของนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 511.08 KB
การเทียบโอนผลการเรียน
Adobe Acrobat Document การเทียบโอนผลการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 531.88 KB
การออกใบแทนเอกสารทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document การออกใบแทนเอกสารทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 515.42 KB
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 508.36 KB